🐔🍜Chicken dan dan noodle 鶏担々麺

【Dashi : soup stock】
1000cc water
1 kombu
40g sababushi
 
1 garlic
15g ginger
40g longleek
15g doubanjiang
15g tenmenjiang
sesami oil
 
250g chicken
+◆dashi
 
20cc shirodashi
5cc nam pla
10cc mirin
black pepper
 
130g touna : winter vege
ramen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *